Wettelijke informatie

1. Uitgever

Firmanaam: THE CORPORATE GYM Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijk kapitaal: 20.000 euro

Maatschappelijke zetel: 88, avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne Billancourt

RCS NANTERRE: 485016026

Btw-nr.: FR 75485016026

Hoofdredacteur: Pedro Randez / Céline Mouillin

Hoofdredacteur: Pedro Randez

Auteursrechten: Conception Common Sense en gestion Laia Pallàs

Conception Common Sence, réalisation technique SNC | IT Solutions & Consulting

 

2. Beperkingen van aansprakelijkheid

De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige juridische informatie en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De gebruiker van de website "www.thecorporategym.com" erkent over de bevoegdheid en nodige middelen te beschikken om toegang te krijgen tot deze site en ze te gebruiken.

De gebruiker van de website "www.thecorporategym.com" erkent te hebben nagekeken of zijn IT-configuratie geen enkel virus bevat en in perfecte staat verkeert.

THE CORPORATE GYM stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of tools aan te bieden maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of afwezigheid van de beschikbaarheid van functionaliteit.

De informatie die door THE CORPORATE GYM wordt geleverd zijn bij wijze van indicatie en ontheffen de gebruiker niet van een bijkomende en gepersonaliseerde analyse.

THE CORPORATE GYM kan de volledigheid en actualiteit van de informatie die via haar website wordt verspreid, niet waarborgen.

De gebruiker verklaart bijgevolg om deze informatie op zijn eigen exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken.

 

3. IT en vrijheden

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, over informatica, bestanden en vrijheden ("IT- en vrijhedenwet"), werd deze website aangegeven bij de Nationale Commissie voor IT en vrijheden (www.cnil.fr).

De geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens uitgevoerd op basis van een website worden verwerkt overeenkomstig de vereisten van de wet IT en vrijheden, in verband met IT, bestanden en vrijheden.

De gebruiker wordt er met name over ingelicht dat overeenkomstig artikel 32 van de wet op IT en vrijheden de informatie die hij meedeelt via de formulieren aanwezig op de website nodig is om op zijn aanvraag te antwoorden, en gericht zijn aan THE CORPORATE GYM, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking met administratieve beheers- en commerciële doeleinden.

Overeenkomstig artikel 34 van de wet op IT en vrijheden, beschikt de gebruiker over een recht op toegang, wijziging, en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

De gebruiker kan op elk ogenblik vragen om dit recht uit te oefenen, ofwel door THE CORPORATE GYM via het contactformulier op de website te contacteren, ofwel door een brief naar het volgende adres te sturen: THE CORPORATE GYM - 41, rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY LES MOULINEAUX.

De gebruiker beschikt eveneens over een recht op verzet tegen de verwerking van zijn gegevens wegens gegronde redenen evenals een recht op verzet dat deze gegevens gebruikt zouden worden voor commerciële prospectiedoeleinden.

 

 4. Cookies

Zoals het merendeel van de commerciële websites gebruikt THE CORPORATE GYM cookies waarmee er online aankopen kunnen worden gedaan, de site kan worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd in functie van de koper.

De gebruiker is er dus van op de hoogte dat een cookie zich tijdens zijn bezoek aan de website automatisch in zijn browsersoftware kan installeren.

Een cookie is een gegevensblok waarmee de gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd maar dat dient om informatie op te slaan in verband met de navigatie ervan op de site of mobiele app.

U kunt uw browser zo instellen dat u ingelicht wordt over de aanwezigheid van cookies en deze eventueel weigeren.

De gebruiker beschikt over het geheel van bovenvermelde rechten als het gaat om persoonsgegevens die via cookies worden meegedeeld onder de bovenvermelde voorwaarden.

De gebruikers van de website www.thecorporategym.com dienen de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, over informatica, bestanden en vrijheden naleven. De inbreuk erop kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Ze moeten zich met name onthouden, als het gaat om persoonsgegevens waartoe ze toegang hebben of zouden kunnen hebben, van het verzamelen ervan, van eender welk misbruik in het algemeen, van elke handeling die inbreuk zou kunnen maken op de privésfeer of de reputatie van mensen.

 

5. Intellectuele eigendom

De algemene structuur evenals de software, teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, knowhow en alle andere elementen waar de internetsite uit bestaat, zijn exclusieve eigendom van THE CORPORATE GYM.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze internetsite door welke persoon dan ook en zonder de uitdrukkelijke toestemming van THE CORPORATE GYM is verboden en vormt een vervalsing die bestraft wordt door artikels L. 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

Hetzelfde geldt voor de gegevensbanken die in voorkomend geval op de website staan en die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de richtlijn over intellectuele eigendom van de richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van gegevensbanken in wet omzet, en waar THE CORPORATE GYM de producent van is.

De merken van THE CORPORATE GYM en haar partners, evenals de logo's op de website zijn handelsmerken. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo's op basis van elementen van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van THE CORPORATE GYM is dus verboden in de zin van het wetboek van intellectuele eigendom.

De gebruikers en bezoekers van de website mogen geen hyperlink plaatsen naar deze tools zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van THE CORPORATE GYM.

THE CORPORATE GYM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de toegang door de gebruikers via hyperlinks die in het kader van de website verwijzen naar andere middelen op het net.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.thecorporategym.com is onderhevig aan het Franse recht. De gebruiker erkent de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van NANTERRE.

 

6. Inhoud van de site

De inhoud van de internetsite evenals de planningen van de cursussen is niet-contractuele informatie.

 

7. Fotoverantwoording

Sommige foto's van de site zijn eigendom van The Corporate Gym, andere zijn vrij van rechten en werden gekocht op www.istockphoto.com en www.fotolia.com