CGV/CGU

het oog op het dekken van alle schade die hij of zij door eigen toedoen aan derden zou kunnen toebrengen tijdens het beoefenen van de activiteiten van de club.

10. Vertrouwelijkheid en informaticawet en vrijheden
Het lid mag de vertrouwelijkheid van het hem toegekende lidmaatschapsnummer bewaren, doordat het als enige aansprakelijk is voor het gebruik van die informatie en de gevolgen die voortvloeien uit de verspreiding zijnerzijds, met uitzondering van verlies en diefstal.

Het lid wordt eraan herinnerd dat de informatieverwerking van zijn dossier in het kader van de Franse informaticawet en de vrijheden van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden hem een recht van toegang tot, rechtzetting van en verzet tegen zijn ingezamelde persoonsgegevens verlenen en dat THE CORPORATE GYM SAS ertoe gebracht kan worden om ze voor zijn behoeften te verwerken.

Om van die mogelijkheid gebruik te maken, kan het lid een gewone brief richten tot THE CORPORATE GYM SAS , 88 avenue du General Leclerc 92100 Boulogne Billancourt.

11. Gegevensbescherming
Elke bestelling op de website www.thecorporategym.com impliceert de kennis en aanvaarding door het lid van de kenmerken van het internet, in het bijzonder de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht op het internet.

Het lid mag alle passende maatregelen nemen om zijn gegevens en/of de op zijn informatica-uitrusting opgeslagen software tegen elke inbreuk te beschermen.

12. Recht van intrekking
Bij toepassing van de bepalingen van de Code de la consommation beschikt het lid over een termijn van veertien vrije dagen om zijn recht van intrekking van een op afstand afgesloten overeenkomst uit te oefenen ten gevolge van een werving via de telefoon of buiten de instelling.

Deze termijn loopt vanaf de bevestiging door THE CORPORATE GYM SAS dat de inschrijving in aanmerking werd genomen. Indien die termijn normaal op een zaterdag, zondag of een feest- of werkloosheidsdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De uitoefening van dit recht van intrekking impliceert de terugbetaling door de THE CORPORATE GYM SAS van alle bedragen die voor het lid eventueel werden opgenomen of gedebiteerd op grond van zijn abonnement.

De aanvraag tot intrekking moet via aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst worden gericht tot de THE CORPORATE GYM SAS, 88 avenue du General Leclerc 92100 Boulogne Billancourt.

13. Toepasbare wet
Alle clausules die voorkomen in deze algemene verkoopsvoorwaarden vallen onder het Franse recht.