Cookiesbeleid

Cookiesbeleid
Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit vertrouwelijkheidsbeleid bepaalt de manier van gegevensverwerking met betrekking tot het gebruik van het internet en elk ander elektronisch communicatienetwerk door onze onderneming. Hebt u vragen over uw persoonlijke informatie of over deze praktijken, gelieve dan met onze diensten contact op te nemen via een e-mail aan RGPD@thecorporategym.com

Gelieve ermee rekening te houden dat alle ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679).

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie waarmee een natuurlijk persoon rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd. Die informatie kan in het bijzonder een naam, een e-mailadres, het IP-adres van uw computer of een identificatienummer bevatten.

Ingezamelde persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u onze websites bezoekt via:

het gebruik van onlineformulieren;
de e-mailhyperlinks;
inhoud die kan worden gedownload;
contactwebpagina’s.

We mogen volgende persoonsgegevens inzamelen: naam, voornaam, e-mailadres, draagbare telefoon voor privé-/beroepsgebuik, naam van de onderneming.

We verzamelen eveneens uw persoonsgegevens wanneer u ons een aanvraag via e-mail stuurt.

We verwerken deze persoonsgegevens conform artikel 6(b) van de AVG voor zover die gegevens voor ons noodzakelijk zijn om uw verzoek te beantwoorden.

Bovendien verzamelen we automatisch informatie over uw bezoek op onze website.

Verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken de ingezamelde persoonsgegevens via deze website om:

informatie over onze producten en diensten te verschaffen;
onze diensten te verlenen en te personaliseren;
uw vragen en verzoeken te behandelen.

We kunnen u eventueel informatie toesturen op basis van de voorkeuren die u op onze onlineformulieren hebt aangegeven en conform de toestemming die u ons hebt verleend. U mag uw toestemming gelijk wanneer intrekken via e-mail op RGPD@thecorporategym.com

 

 

Bewaringstermijn van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is: de bewaringstermijn stemt overeen met het doel waarvoor de gegevens worden ingezameld, tenzij de wet een andere bewaringstermijn voorschrijft.

Uw rechten

Wat de inzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens betreft, mag u gelijk wanneer contact met ons opnemen om:

te weten of wij uw persoonsgegevens verwerken;
toegang te hebben tot uw persoonsgegevens en alle andere informatie opgesomd in artikel 15.1 van de AVG;
uw persoonsgegevens conform artikel 16 van de AVG aan te passen indien ze onjuist of onvolledig zijn ;
uw persoonsgegevens conform artikel 17 van de AVG te wissen;
uwpersoonsgegevens conform artikel 18 van de AVG te beperken;
conform artikel 20 van de AVG de overdraagbaarheid van de gegevens aan te vragen;
conform artikel 21 van de AVG de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op volgend adres: RGPD@thecorporategym.com

Marketing

Gelieve ermee rekening te houden dat uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u informatie te sturen over de producten en diensten die wij aanbieden en waarvan wij hebben vastgesteld dat ze u zouden kunnen interesseren. Die informatie kan u worden gestuurd via e-mail, per post en, eventueel, telefonisch in het kader van een follow-up-oproep.

 

MARKETING VOOR REKENING VAN DERDEN

Het kan soms gebeuren dat wij uw informatie zouden willen doorgeven aan zorgvuldig uitgekozen derden die producten en diensten aanbieden waarvan wij denken dat ze u zouden kunnen interesseren. Als onderneming aanvaardt u automatisch dit soort mededelingen te ontvangen of geeft u uw toestemming wanneer u een opdracht met ons afsluit.

Dit betekent dat wij deze persoonsgegevens aan onze commerciële partners mogen doorgeven op basis van uw instemming. U kunt deze instemming gelijk wanneer via e-mail op RGPD@thecorporategym.com herroepen.

 

Verspreiding van informatie

Wij zullen de gegevens aan de hieronder vermelde personen enkel bekendmaken indien de wet ons daartoe verplicht, het “noodzakelijk” is met het oog op de nationale veiligheid, de fiscaliteit en een gerechtelijk onderzoek of indien wij daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

 

Andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten die onze controle ontgaan en niet onder ons vertrouwelijkheidsbeleid vallen. Indien u naar andere sites gaat via de voorgestelde links, kunnen de exploitanten van deze sites bij u informatie inwinnen die door hen zal worden gebruikt conform hun vertrouwelijkheidsbeleid, dat van het onze kan verschillen.


Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u naar onze website gaat, wordt u, via een pop-upbanner, over ons gebruik van de cookies geïnformeerd. Indien u instemt met het gebruik van cookies, mag u het ons laten weten en uw instemming altijd via e-mail herroepen op RGPD@thecorporategym.com

De cookies zijn bestanden die vaak één enkele identifier bevatten. Ze worden door de webservers naar de browsers gestuurd. Deze cookies kunnen vervolgens naar de server worden teruggestuurd telkens de browser een verzoek tot de server richt.

De cookies kunnen door de webservers worden gebruikt om de gebruikers te identificeren en te volgen wanneer ze op de pagina’s van een webserver surfen of ter identificatie van gebruikers die naar een website terugkeren.

Er zijn persistente cookies en sessieccookies. Een persistente cookie is een tekstbestand dat door een webserver naar een websurfer wordt gestuurd: het wordt door de surfer opgeslagen en blijft geldig tot aan de vastgestelde vervaldatum (tenzij de gebruiker het vóór de vervaldatum wist). Een sessiecookie, van zijn kant, loopt af op het einde van de sessie, wanneer de gebruiker de browser sluit.

Hebt u vragen over onze cookies of dit cookiesbeleid of om, conform de AVG, uw rechten uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen op volgend adres: RGPD@thecorporategym.com

Wijzigingen

Gelieve ermee rekening te houden dat dit vertrouwelijkheidsbeleid in de toekomst kan worden gewijzigd. De laatste update dateert van mei 2018.